DANIŞMANLIK VE EĞİTİM TEDBİRLERİ İLE BİLGİLER

DANIŞMANLIK TEDBİRİ
Çocuk Koruma kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkında yönetmeliğin 12.maddesinde-
(a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.
(b) Danışmanlık tedbirleri, çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu desteklemek ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.
 (c) Özel veya kamu sosyal hizmet kurum veya kuruluşlarında ya da ailesi yanında kalmakta olan ve hakkında danışmanlık tedbirine karar verilen çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarısını arttırma, madde kullanımı, davranış bozukluğu, ergenlik sorunları, aile içi iletişim gibi çocuğun, ailesinin ve çocuğun bakımını üstlenen kişilerin ihtiyaçlarına uygun konularda rehber ve danışman olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.
      (ç) Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere; anne baba eğitimi, aile danışmanlığı, aile tedavisi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulur.
       Eğitim tedbiri
       Madde 13 - (1) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir.
Tedbir kararlarının kaldırılması veya sona ermesi
       2006 tarihli Yönetmeliğin 11.maddesinde - (1) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.
       (2) Tedbir kararının kaldırılmasını, denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimseler, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcileri ile Cumhuriyet savcısı talep edebilir.
       (3) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve çocuğun rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.
** Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda hazırlanan danışmalık tedbiri ve eğitim tedbiri planları doğrultusunda üçer aylık periyotlarla görevli öğretmen tarafından  (kaldırılması veya devamı yönünde) bir rapor hazırlanır ve hazırlanan rapor,  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik bölümüne gönderilir.
 
 
 
                           
DANIŞMANLIK TEDBİRİ  VELİ GÖRÜŞME FORMU
 
ADI-SOYADI:  …………………………………………               AKRABALIK DURUMU:……………………………………………………
GÖRÜŞME TARİHİ: ….../……/2010                                             GÖRÜŞME NO:………………..
ADRESİ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………… TELEFONU:.......................................
GÖRÜŞME KONUSU:……………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIŞMANLIK TEDBİRİ  GÖRÜŞME FORMU
 
ADI-SOYADI:  …………………………………………               ANA –BABA ADI:……………………………………………………
DOĞUM TARİHİ:…./…../….
GÖRÜŞME TARİHİ: ….../……/2010                                            GÖRÜŞME NO:………………..
ADRESİ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………… TELEFONU:.......................................
GÖRÜŞME KONUSU:………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMA PLANI
 
Programdan yararlanacak kişi :  ÖĞRENCİNİN  ADI-SOYADI
                                                      :   BABASI
                                                          ANNESİ
TARİH DANIŞMA KONUSU  
AMAÇ
DANIŞMA HİZMETİNDEN YARARLANACAK KİŞİ / KİŞİLER
 
……….
 
 
Bireyi tanıma ve tanıtma faaliyetleri
 
Bireyi tanımak,tanıtmak sosyal ve gelişimsel açıdan durum tespiti yapmak.
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Aileyi tanıma
 
Aileyi tanımak, sosyo-ekonomik açıdan durum tespiti yapmak.
 
 
AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
…………  
Kendini değerlendirme
 
Bireyin kendi ile ilgili düşüncelerini fark etmek ve ettirmek
 
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Ergeni tanımak
 
Ergenliğin genel özelliklerini fark ettirmek
 
AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
…………  
Davranışları değerlendirme
 
Güvenli, çekingen, atılgan ve saldırgan davranışları tanımak.
 
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Etkili iletişim
 
Ailenin ergenlik dönemindeki çocukları ile nasıl ilişki kuracağını bilmeleri ve iletişim becerilerini ilişkilerinde kullanabilmelerini sağlamak.
AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
…………  
Önceki ,şimdi ve gelecekteki ben
 
Bireyin kişisel özellikleri hakkında geçmiş, şimdi ve gelecek boyutunda düşünmesini ve bu özelliklerin zaman içerisinde değişebileceğini sağlamak.
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Gelişim çağı Risk faktörleri ve riski yönetmek
Aileye Risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark ettirerek,riskli durumlar karşısında hangi yaklaşımlarla hareket etmeleri gerektiğini kavratmak. AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
…………  
Ahlaki değerleri tanıma
 
Ahlaki değerleri ve bunlara sahip olmanın önemini kavratmak
 
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Çatışma çözme,Uzlaşabilme becerileri
 
Aileye çatışmaları kendisinin, karşısındakinin ve ilişkinin ihtiyaçlarına göre çözme becerisini kazandırmak.
AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
…………  
Örnek yaşam olayları
 
 
Örnek yaşam olayları aracılığı ile hangi ahlaki değerlerin bu olaylarda kullanılacağını ve bu değerlerin kazanılma yollarını fark etmek.
 
ÖĞRENCİ/ KİŞİ
…………  
Olumlu disiplin yöntemleri
 
Ergen  davranışlarını olumlu yönde etkileyecek ebeveyn tutumlarını kavratmak.
AİLESİ
 (ADI-SOYADI)
                                                                                                                   
   
 
                                                                                              DANIŞMAN                                                          
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
GİZLİ
 
DANIŞMANLIK TEDBİRİ DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU
Dosya Numarası Adı-Soyadı Görevi Rehber Öğretmenin Adı-Soyadı
 
 
 
   
Çocuk Mahkemesi tarafından yukarda belirtilen dosya numarasının içeriği doğrultusunda çocuk ve çocuğun ailesine yönelik yapılan çalışmalar ve çalışmaların Sonucu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psikolojik Danışman/Rehber öğretmenin tedbir kararının uygulanması ile ilgili görüşü:
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      …./…../2010
                                                                      
 
                                                                                                                             İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIŞMANLIK TEDBİRİ DEĞERLENDİRME RAPORU
 
Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesi doğrultusunda ……………. isimli kişiye ve ailesine ………/………. tarihlerinde  uygulama planı doğrultusunda danışmanlık tedbiri uygulanmıştır.
            Planlanan  görüşmelere  ………….. ve ailesi katılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde  …………  isimli kişinin davranışlarında olumlu değişiklikler gözlenmiştir. Zaten kendisi maruz kaldığı durumda şikayette bulunmuştur.
            Aile ile yapılan görüşmelerde aileye ergenlik dönemindeki birey ile nasıl ilişki kuracağı, çatışma çözme yöntemleri ve risk faktörlerinin kendileri ve çocukları üzerinde duygusal ve davranışsal etkenleri fark ettirerek , riskli durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği hakkında bilgi verildi. Ailenin ilgili konularda ki farkındalık düzeylerinin arttığı, çocukları ile olan iletişim ve diyaloglarında daha bilinçli ve paylaşımcı bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca ailenin istekli, işbirliğine açık olduğu gözlenmiştir.
            ……………..  ile yapılan görüşmelerde özel mülkiyet , aidiyet ve izin kavramları üzerinde duruldu.Bireysel ve toplumsal düzeyde sahip olunması gereken etik değerler konusunda farkındalık uyandırıldı. Yapılan üç aylık görüşme sonucunda , hedeflenen olumlu davranışları kazandığı , farkındalığının arttığı görüldü. Görüşmeler sırasında istekli, katılımcı ve işbirliğine açık tavırlar sergilediği gözlendi.
 
            Görüşmeler neticesinde olumlu gelişmeler olması nedeniyle tarafımdan uygulanan danışmanlık uygulama tedbirinin kaldırılmasında bir sakınca görmüyorum.